2017, ജൂൺ 22, വ്യാഴാഴ്‌ച

IFTAR PARTY

ജി എച് എസ് എസ് കാസറഗോഡ് അദ്ധ്യാപകർപി ടി എ യും ചേർന്ന്  സംഘടിപ്പിച്ച നോമ്പുതുറ 

വായനാദിനാചരണം


                         വായനാദിനാചരണം വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ വേദിയിൽ       ഉദ്‌ഘാടനം രമേശൻ പി (ജി ജി വി  എച് എസ് എസ് കാസറഗോഡ് )

2017, ജൂൺ 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

PRAVESHANOLSAVAM 2017-18

പ്രവേശനോത്സവം - 2017-18

വിശിഷ്ടാതിഥികള് വേദിയില്
സദസ്സ്SSLC പരീക്ഷയില് മുഴുവന് A+ നേടിയ കുട്ടികളെ ആദരിക്കുന്നു.
                                                                                               ശ്രീജിത്ത് വി.
                                                                        മനോജ്

IFTAR PARTY

ജി എച് എസ് എസ് കാസറഗോഡ് അദ്ധ്യാപകർപി ടി എ യും ചേർന്ന്  സംഘടിപ്പിച്ച നോമ്പുതുറ 

വായനാദിനാചരണം


                         വായനാദിനാചരണം വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ വേദിയിൽ       ഉദ്‌ഘാടനം രമേശൻ പി (ജി ജി വി  എച് എസ് എസ് കാസറഗോഡ് )

PRAVESHANOLSAVAM 2017-18

പ്രവേശനോത്സവം - 2017-18

വിശിഷ്ടാതിഥികള് വേദിയില്
സദസ്സ്SSLC പരീക്ഷയില് മുഴുവന് A+ നേടിയ കുട്ടികളെ ആദരിക്കുന്നു.
                                                                                               ശ്രീജിത്ത് വി.
                                                                        മനോജ്

LATEST NEWS

SSLC EXAMINATION MARCH 2017 NOTIFICATION ....SSLC EXAMINATION – MARCH 2017 CENTRALIZED      VALUATION - APPLICATION FOR EXAMINERSHIP INVITED..

APPLICATION FOR ADDNL CHIEF AND ASST EXAMINER